Діяльність

25.01.2007

Заява про наміри будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»

1.      Iнвестор (замовник) – державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (ДП НАЕК «Енергоатом») Мiнпаливенерго України.

Поштова адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Вєтрова,3.

2.      Мiсце розташування майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС (далі – ЦСВЯП ВВЕР) буде затверджено відповідно до Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».

Згідно Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у матеріалах обґрунтування вибору майданчика будівництва буде проаналізовано щонайменше 3 варіанти майданчика будівництва ЦСВЯП ВВЕР, у першу чергу, прилеглі до майданчиків діючих АЕС, а також розташовані у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі за текстом – зона відчуження)

3.      Характеристика діяльності (об’єкта): ЦСВЯП ВВЕР – радіаційно - ядерний об’єкт (ядерна установка) – сховище для проміжного зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української атомних електростанцій, обладнане необхідними системами, що забезпечують підготовку до зберігання, перевезення та безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива (далі – ВЯП) реакторів типу ВВЕР. Діяльність на об’єкті належить до п. 1 Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (додаток Е до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будинків та споруд»).

·        технiчнi i технологiчнi характеристики: обсяг ВЯП, планований для зберігання – до 17 тис. відпрацьованих тепловиділяючих збірок (далі – ВТВЗ) ядерного палива реакторів типу ВВЕР у герметичних контейнерах, з урахуванням подальшого збільшення. Транскордонний вплив об’єкта не очікується;

·        рiчна продуктивнiсть – до 1000 ВТВЗ;

·        строк експлуатації – планований, до 100 рокiв, у т.ч., активний період (накопичення та зберігання контейнерів з ВТВЗ) – до 50 років, далі – пасивний період (зберігання контейнерів з ВТВЗ). Спорудження здійснюватиметься за чергами будівництва.

Рішення про розміщення, проектування та будівництво ЦСВЯП ВВЕР буде прийматися відповідно до вимог чинного законодавства України, а проект ЦСВЯП ВВЕР буде розроблено згідно чинних українських норм, правил і стандартів та з урахуванням міжнародних рекомендацій, на засадах принципу глибоко ешелонованого захисту.

У проекті будуть передбачені технічні засоби та організаційні заходи, які за умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій забезпечать індивідуальні дози опромінення не вище встановлених лімітів доз, а рівень викидів та скидів – не вище встановлених допустимих рівнів.

Систему технічних та організаційних заходів щодо забезпечення безпеки ЦСВЯП ВВЕР буде детально опрацьовано у проекті та представлено і проаналізовано у матеріалах ОВНС, Звіту з аналізу безпеки та Звіту про відповідність вимогам санітарного законодавства, передбачених чинним законодавством.

Замовник забезпечить проведення всіх державних експертиз проектної документації, а також організує додаткову (недержавну) експертизу за участю закордонних експертів.

4.      Соцiально-економiчна необхiднiсть планованої діяльності – забезпечення сталої роботи АЕС України у довгостроковій перспективі. Будівництво ЦСВЯП ВВЕР дозволить забезпечити власні можливості зберігання ВЯП, уникнути залежності від закордонних послуг на зберігання ВЯП.

5.      Потреба в ресурсах при будiвництвi та експлуатації

За результатами передпроектних вишукувань очікується потреба у ресурсах:

·        земельних, постiйного користування: майданчик ЦСВЯП ВВЕР (з допоміжним виробництвом) – до 15 га;

·        сировинних: збірний залізобетон, металопрокат та металоконструкції, пісок, щебінь, цемент та ін. – з підприємств України;

·        енергетичних: електроенергія, з відбором максимальної потужності не більше 4100 кВА;

·        водних: вода на господарчо-побутові та виробничі потреби, до 17 куб. м/добу;

·        трудових: будівництво ЦСВЯП ВВЕР буде виконуватися силами українських будівельних та монтажних організацій. Очікується потреба:

-        в період будівництва до 300 осіб будівельно-монтажного персоналу;

-        в період експлуатації – до 200 осіб обслуговуючого персоналу.

6.      Транспортне забезпечення (під час будівництва та експлуатації): залiзничнi перевезення (транспорт загального призначення та спеціалізований транспорт) – мережею залізниці загального користування та колією об’єктової залізниці; автомобiльнi перевезення (загальнобудівельний та пасажирський транспорт) – по iснуючих автодорогах.

7.      Екологічні та інші обмеження запланованої діяльності за варіантами: згідно планованої категорії об’єкта для ЦСВЯП ВВЕР має бути встановлена санітарно-захисна зона та зона спостереження. Буде вжито заходів щодо мінімізації розмірів зазначених зон.

8.      Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за варіантами

Види та обсяг еколого-інженерної підготовки та заходи захисту території розміщення майданчика будівництва за варіантами буде визначено у техніко-економічному обґрунтуванні спорудження ЦСВЯП ВВЕР.

9.      Можливi впливи планованої дiяльностi (при будiвництвi та експлуатації) на навколишнє середовище:

·        клімат та мікроклімат – вплив відсутній;

·        геологiчне середовище – вплив не очікується;

·        повітряне середовище:

-        при будівництві – незначне підняття пилу; для майданчиків у зоні відчуження очікується радіаційний вплив, значно нижчий меж, встановлених допустимими нормами;

-        при експлуатації – очікується радіаційний влив, що значно менший допустимих норм;

·        водне середовище – очікується радіаційний вплив, значно нижчий меж, встановлених допустимими нормами;

·        грунти:

-        при будівництві – родючі грунти, за наявності, будуть видалені з майданчика будівництва; окрім того, позитивний вплив щодо зони відчуження: реабілітація радіаційно-забруднених територій у межах земельних ресурсів, що потребуються при будівництві та експлуатації;

-        при експлуатації – очікується радіаційний вплив, що суттєво не вплине на поточний радіаційний стан навколишнього середовища;

·        рослинний i тваринний свiт, заповідні об’єкти – без iстотного негативного впливу;

·        навколишнє соцiальне середовище (населення) – очікується радіаційний вплив, значно менший встановлених лімітів доз з урахуванням квот згідно НРБУ-97;

·        навколишнє техногенне середовище – очікується радіаційний вплив без перевищення нормативних лімітів доз для персоналу сусідніх об’єктів у санітарно-захисній зоні.

10. Вiдходи виробництва i можливiсть їх повторного використання, утилiзації, знешкодження або безпечного захоронення: нерадіоактивні відходи вивозитимуться на сміттєзвалища загального користування, радіоактивні відходи збиратимуться, тимчасово зберігатимуться та передаватимуться на переробку/захоронення спеціалізованим підприємствам.

11. Обсяг виконання ОВНС – згідно ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості

Конституція України гарантує право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та право вільного доступу до інформації про стан довкілля.

Поважаючи ці конституційні права кожної людини, втілюючи політику прозорості рішень у сфері забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки ДП НАЕК «Енергоатом» при здійсненні планованої діяльності стосовно ЦСВЯП ВВЕР вживатиме всіх належних заходів щодо забезпечення реалізації прав громадян та їх об’єднань у сфері використання ядерної енергії, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки, що випливають з вимог чинного законодавства України, зокрема, із:

-        Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

-        Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення»;

-        Конвенції про оцінку впливу на оточуюче середовище у транскордонному контексті, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 19.03.99 № 534 – XIV);

-        Порядку проведення громадських слухань з питань ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.98 № 1122, тощо.

Інформацію щодо консультацій з громадськістю та щодо впливу ЦСВЯП ВВЕР на навколишнє середовище можна буде після завершення ОВНС отримати на сайті Замовника <www.energoatom.kiev.ua> або за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, 3.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію