ДП «НАЕК «Енергоатом»

Заява про політику

Заява про політику ДП «НАЕК «Енергоатом»

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

 

НАША ПОЗИЦІЯ

Згідно з Конвенцією про ядерну безпеку від 20 вересня 1994 року та  вимогами законодавства України найважливішою для державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Компанії) є безпека[1] ядерних установок та збереження життя і здоров’я працівників Компанії. 

Питання забезпечення безпеки є пріоритетним над економічними, технічними, науковими та іншими цілями діяльності. Підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій має найвищий пріоритет у діяльності експлуатуючої організації.

На атомних електростанціях України застосовуються ядерно-радіаційні технології, тому основним завданням Компанії є безумовне дотримання ядерної та радіаційної безпеки при економічно ефективній генерації і надійному забезпеченні споживачів електричною та тепловою енергією.

Компанія повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження життя і здоров’я персоналу та населення, захист навколишнього середовища від радіаційного впливу ядерних установок на всіх етапах їх життєвого циклу.

Принцип, згідно з яким кожен працівник Компанії несе відповідальність за безпеку і якість своєї роботи, застосовується на всіх рівнях.

МІСІЯ

Стати найбезпечнішою, інноваційною і конкурентоспроможною Компанією з виробництва електроенергії в Європі, що приносить користь нашим споживачам та зацікавленим зовнішнім і внутрішнім сторонам.

НАША СТРАТЕГІЯ

Забезпечувати стабільну роботу і розвиток Компанії з урахуванням прийнятних ризиків.

Реалізовувати державну політику у сфері безпеки ядерних установок згідно із законами та  нормативно-правовими актами України відповідно до завдань державних і галузевих програм.

Підтримувати та покращувати безпечні умови праці шляхом досягнення новітнього рівня виробничих процесів, які відповідають сучасному розвитку техніки, технологій і досягненням науки, забезпечення необхідним обладнанням, інструментами та пристроями, засобами індивідуального та колективного захисту, достатньою кількістю компетентного персоналу.

Постійно удосконалювати діяльність Компанії шляхом своєчасного виявлення та аналізування інформації, важливої для забезпечення і підвищення безпеки атомних електростанцій, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду експлуатації, досягнутого рівня науки і техніки, нових сучасних технологій, методологій і апробованих міжнародних практик.

Забезпечувати виконання наукових та виробничих програм, у тому числі заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України.

Забезпечувати управління старінням і безпечну довгострокову експлуатацію енергоблоків.

Забезпечувати створення на атомних електростанціях сучасної системи  поводження з радіоактивними відходами.

Впроваджувати комплексні лінії з переробки радіоактивних відходів до стану, придатного для передачі у власність держави на захоронення з метою мінімізації обсягів зберігання  радіоактивних відходів на майданчиках АЕС, забезпечення вільних обсягів існуючих сховищ для зберігання радіоактивних відходів при продовженні терміну експлуатації енергоблоків АЕС.

Формувати та підтримувати культуру безпеки і культуру захищеності, знання, розуміння і неухильне дотримання вимог безпеки як на індивідуальному рівні, так і в Компанії в цілому.

Формувати фінансовий резерв експлуатуючої організації, який призначений для зняття з експлуатації ядерних установок, у розмірі, достатньому для своєчасного і безпечного зняття ядерних установок з експлуатації.

Забезпечувати кібернетичний захист КМЗП, АСУ ФЗ та АСУ ТП. 

Створювати умови, за яких кожен працівник усвідомлює і несе відповідальність за безпеку, у тому числі завдяки мотивації та залученню персоналу до діяльності  щодо забезпечення культури безпеки.

Впроваджувати та розвивати культуру незвинувачення під час розслідування подій і проведення ідентифікації нерозвинених (низькорівневих) подій і порушень.

Забезпечувати право працівника на відмову від виконання операцій, які загрожують життю і здоров’ю його самого та оточуючих, вивчати досвід, розвивати навички, передбачати аномальні події й запобігати їх виникненню.

Створювати таку атмосферу довіри, за якої працівники мають всі мотиви для відкритого обміну інформацією про небезпечні ситуації, упущення, помилкові дії та дії, що могли привести до помилки.

Створювати умови щодо переселення та відновлення умов життєдіяльності за необхідності відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна під об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури ДП «НАЕК «Енергоатом».

Керуватися принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживати всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівництво Компанії проголошує цю політику та бере на себе зобов’язання дотримуватись таких принципів:

 1. Підтримувати Інтегровану систему управління[2] (далі - IСУ) та постійно удосконалювати її результативність з метою досягнення встановлених цілей,  урахуванням інтересів зацікавлених сторін[3], виконання вимог законодавчих і нормативних вимог з ядерної та радіаційної безпеки, якості, екології, охорони здоров’я, фізичного захисту та охорони праці і, таким чином, забезпечувати сталий розвиток Компанії.   Управління процесами інтегрованої системи управління має відбуватися виключно на основі задокументованої інформації.
 2. Визначати довгострокові та короткострокові цілі Політики.
 3. Задовольняти потреби та очікування зовнішніх і внутрішніх зацікавлених сторін, в тому числі споживачів, забезпечувати їх належну поінформованість, підтримувати зворотний зв’язок з ними, а також застосовувати відкритість у своїй діяльності, зокрема під час продажу теплової та електричної енергії та закупівлі продукції, послуг і робіт.
 4. Аналізувати, оцінювати та управляти ризиками, що можуть загрожувати безпеці персоналу, населенню та навколишньому середовищу, для досягнення цілей і підвищення ефективності управління безпекою, з метою створення умов для захисту здоров’я персоналу і збереження активів Компанії. Використовувати індикатори (показники) для оцінювання впливу на безпеку, охорону праці та охорону здоров’я, навколишнє середовище та власність. Забезпечувати документування заходів і процедур з підтримки безпеки.
 5. Забезпечувати інфраструктуру, необхідні ресурси та навчання персоналу щодо аварійного реагування і готовності до дій у надзвичайних та кризових ситуаціях. Запобігати втратам Компанії, пов’язаним з аваріями, нещасними випадками на виробництві і професійними захворюваннями, та мінімізувати їх. Підтримувати та удосконалювати безперервне функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання.
 6. Демонструвати лідерство та відповідальність за кінцевий результат.
 7. Забезпечувати в Компанії достатню кількість професійного і компетентного персоналу, управляти його знаннями, мотивувати персонал на професійне виконання своїх обов’язків, підвищення продуктивності та ефективності праці, а також сприяти підвищенню та професійному розвитку працівників.
 8.   Вимагати від персоналу та підрядників дотримуватись принципів культури безпеки, Корпоративної етики, Комплаєнс-політики та антикорупційної програми, поважаючи прийняті цінності та модель поведінки, відкритість у спілкуванні при вирішенні проблем, поважаючи принципи сек’юріті[4] і принципи охорони навколишнього середовища. При виборі постачальників приділяти увагу ефективності вимог, що пред’являються до якості та кваліфікації, враховуючи при цьому відношення постачальників до інтегрованої системи управління.
 9. Забезпечувати радіаційний захист персоналу атомних електростанцій та населення з дотриманням принципів виправданості, неперевищення та оптимізації доз опромінення (ALARA[5]).   Забезпечувати персонал в необхідній кількості  засобами колективного та індивідуального захисту з метою дотримання дозових меж опромінення персоналу і населення, встановлених нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки уникнення ризиків травматизму та професійних захворювань.
 10. Забезпечувати дотримання нормативів на газо-аерозольні викиди  рідкі скиди та вміст радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього природного середовища, застосовувати сучасні апробовані технології та обладнання з метою мінімізації негативного впливу атомних станцій на довкілля. Запобігати порушенням нормальної експлуатації і виникненню аварійних ситуацій на підставі постійного аналізу діяльності.
 11. Забезпечувати в Компанії високий рівень енергоефективності для створення умов конкурентоспроможності на ринку виробництва електроенергії та впровадження інноваційних технологій.

 


[1] Безпека – у цій Заяві це ядерна та радіаційна безпека, радіаційний захист, охорона праці й виробнича та технологічна безпека, екологічна та  пожежна безпека, запобігання тяжким промисловим та радіаційним аваріям, готовність до аварійного реагування і надзвичайних ситуацій, кібернетичний та фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

[2] Інтегрована система управління (ІСУ) - система управління для досягнення цілей Компанії ефективними та дієвими методами. Вона включає в себе ядерну та радіаційну безпеку, виробництво,охорону праці, охорону здоров’я та довкілля, фізичну безпеку, якість, людський та організаційний фактор, соціальний розвиток,  захист інформації, комерційну таємницю, запобігання корупції, метрологію, фінанси та економіку таким чином, щоб пріоритет безпеки залишався найвищим.

[3] Зацікавлені сторони - юридичні особи або групи фізичних осіб, які впливають або можуть впливати на діяльність Компанії. Наприклад: клієнти, наглядові органи, співробітники, постачальники, банківські установи, профспілки, партнери, органи державного управління і регулювання, суспільство тощо.

[4] Сек’юріті включає такі види діяльності: кризовий менеджмент і планування, безперервне планування заходів щодо захисту інтересів Компанії, фізичний захист, захист торгівельних угод, захист персональних даних, управління безпекою і управління інформацією.

[5] Принцип ALARA – підтримання на можливо низькому досяжному рівні як індивідуальних, так і колективних доз опромінення з урахуванням соціальних та економічних чинників.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію